Algemene huurvoorwaarden STILL Intern Transport B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d. 23.12.09 onder nr: 23036105

 

Artikel 1 - Gebruik

i. Huurder, zoals genoemd in de huurovereenkomst, verklaart de trucks, zoals vermeld in de huurovereenkomst, bij ontvangst nauwkeurig te onderzoeken en eventuele gebreken op het afleverbewijs aan te geven.

 

ii. Huurder zal de trucks overeenkomstig de bestemming als een goede huisvader gebruiken. Bij het gebruik van de trucks mag niet in strijd met de openbare orde of enig wettelijk voorschrift worden gehandeld. Huurder verplicht zich de trucks uitsluitend te doen gebruiken door personen, die daarvoor door huurder zijn ge-autoriseerd en/of voldoen aan mogelijke wettelijke verplichtingen.

 

iii. Het is de huurder verboden het gehuurde aan derden onder te ver-huren of in (mede) gebruik te geven onder welke benaming dan ook.

 

iv. Huurder vrijwaart in de meest ruime zin van het woord verhuur-der of diens personeel voor alle eisen inzake kostenvergoedingen, schadeloosstellingen, boeten inzake verkeersovertredingen, hieronder inbegrepen die, welke op enigerlei wijze voort zouden vloeien of in verband gebracht zouden kunnen worden met het ei-gendom, het bezit, het gebruik, verhuur of exploitatie van de trucks, en welke eisen tegen verhuurder aanhangig zouden worden gemaakt of tot betaling waarvan verhuurder zou worden verplicht. 

 

v. Huurder zal de trucks niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de huurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is huurder niet toegestaan met de trucks de openbare weg te berijden.

Artikel 2 - Onderhoud

Alle onderhoudsreparaties ten gevolge van slijtage bij normaal ge-bruik en vernieuwing van banden wegens slijtage zijn voor rekening van verhuurder. De overige kosten zijn voor rekening van huurder. 

 

Huurder zal zelf zorgdragen voor het dagelijkse onderhoud, zijnde:

 

 • volgens de voorschriften dagelijks de trucks inspecteren en controle van, voor zover van toepassing:
 • de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koelvloeistof, antivries, remvloeistof, overige smeermiddelen en alle overige vloeistoffen in de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en comparti¬menten en vult deze zo nodig bij;
 • de bandenspanning en brengt de banden indien nodig op de voorge¬schre¬ven spanning;
 • de werking van de bedrijfsurenteller;
 • de conditie van de banden;
 • de conditie van de waarschuwings- en signalerings-systemen, leidingen, slangen, koelsystemen, lucht- en vloeistofsystemen, e.d.;
 • de algemene en veilige werking van het gehuurde en de eventueel aan het gehuurde gekoppelde of bijbehorende apparatuur,
 • wekelijkse inspectie van het waterniveau van de tractiebatterij en zal deze zo nodig na het laden bijvullen met gedestilleerd water.

Huurder dient verhuurder direct te informeren indien er afwijkingen uit bovenstaande inspecties blijken.

 

Artikel 3 - Meeruren

De overeengekomen huurprijs is gebaseerd op maximaal 6 effec-tieve bedrijfsuren per dag of 30 bedrijfsuren per week. Bij een langere werktijd wordt vermelde huurprijs als volgt verhoogd:

 

 • bij 30 - 35 bedrijfsuren per week 10 %
 • bij 35 - 40 bedrijfsuren per week 25 %
 • bij 40 - 45 bedrijfsuren per week 35 %
 • bij 45 - 50 bedrijfsuren per week 45 %
 • bij > 50 bedrijfsuren per week 100 %

Na retournering van de trucks zullen eventueel gedraaide meer-uren alsnog door verhuurder aan huurder in rekening worden ge-bracht. Verhuurder behoudt zich het recht voor om tussentijds de kosten m.b.t. de meeruren in rekening te brengen.

 

Artikel 4 - Betaling

Wanneer huurder de verschenen huurtermijnen niet prompt op de vervaldag betaald is door hem aan verhuurder een rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de verschijndag tot en met de dag van de betaling van het te laat betaalde bedrag, waarbij een ge-deelte van een maand als volledige maand wordt meegerekend.

 

Artikel 5 - Indexering

Verhuurder is gerechtigd om eens per jaar de tarieven voor de trucks te indexeren, voor het eerst per 1 januari volgend op de ingangsdatum van de overeenkomst. Indexering vindt plaats  op basis van het door het CBS berekende prijsindexcijfer CPI (2006 = 100%).

 

Artikel 6 - Verzekering

De trucks zijn door verhuurder casco beperkt en WA(m) verzekerd (Werk en Landbouwmaterieelverzekering) met speciale voorwaarden. Het totale WA(m)- en casco eigen risico bedraagt € 2.500. 

 

Het verzekerde bedrag WA(m) bedraagt € 2.500.000 voor materiële schade en € 6.000.000 voor letselschade per gebeurtenis. Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken wegens schade aan derden veroorzaakt door de trucks, tenzij

 • a: de schade gedekt is onder de WA(m) aansprakelijkheid, of
 • b: de schade niet is gedekt onder de WA(m) verzekering wegens omstandigheden die voor rekening komen van verhuurder.

 

Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade(s) door bedrijfsstagnatie, bedrijfsstagnatie bij derden en schade aan of verlies van goederen- en de daaruit voortvloeiende schade -  die huurder/houder of de bestuurder van de trucks op het moment van toebrengen van de beschadiging in eigendom toebehoren of die op dat moment een van hen onder zicht heeft.

 

Exclusief letsel van de bestuurder. Van deze verzekering is uitgeslo-ten schade indien de bestuurder van het object niet in het bezit is van een heftruckcertificaat. Van deze verzekering is uitgesloten schade indien geen R.I & E is opgesteld en er ter plaatse geen duidelijke in-structies zijn/onvoldoende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van (letsel)schade. Van deze verzekering is uitgesloten schade ont-staan door het oneigenlijke gebruik van het verzekerde object, d.w.z. dat het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan volgens voorschrift of door de wet is toegestaan.

 

Verhuurder is voor deze schades niet aansprakelijk.

 

Zodra huurder kennis draagt van een gebeurtenis waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen ont-staan is hij verplicht verhuurder en de verzekeraar;

 

 • zo spoedig mogelijk de gebeurtenis te melden;
 • zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstreken en stukken toe/door te zenden;
 • een schriftelijke ondertekende verklaring te verstrekken om-trent oorzaak, toedracht en omvang;
 • zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen benadelen.

Niet door huurder gemelde schade(s) aan de gehuurde trucks, die bij binnenkomst van de truck door verhuurder worden geconsta-teerd zullen alsnog door verhuurder bij huurder worden aange-meld. Huurder zal, indien van toepassing, alsnog het Europees schadeformulier invullen. Mocht verhuurder geen reactie krijgen c.q. geen schadeformulier ontvangen binnen 5 werkdagen na mel-ding aan huurder, dan zullen de schadekosten volledig aan huur-der in rekening worden gebracht.

 

Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aan-sprakelijkheidsverzekering komt voor rekening van de huurder.

 

De huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waar-door de schade kan worden voorkomen of beperkt.

 

Artikel 7 - Tussentijdse beëindiging

Indien:

 

 • a) huurder in gebreke blijft met betaling van de verschuldigde huurprijzen of verzuimt enige andere verplichting voor hem uit dit contract voortvloeiende behoorlijk na te komen, dan wel daarmede in strijd handelt;
 • b) huurder in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of beslag wordt gelegd op goederen van huurder of op de trucks;
 • c) de trucks tenietgaan of dusdanig worden beschadigd dat repa-ratie naar het oordeel van de verhuurder niet lonend is;
 • d) huurder een aanmerkelijke achterstand heeft in de afdracht van belastingen en/of premies, verschuldigd krachtens de so-ciale verzekeringswetten;
 • e) huurder tijdens de looptijd van de huurovereenkomst mocht komen te overlijden of onder curatele mocht worden gesteld of zijn bedrijf in het buitenland mocht vestigen;
 • f) huurder een rechtspersoon is of een vennootschap onder fir-ma, bij ontbinding of liquidatie van de huurder;
 • g) huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn bedrijf geheel of voor een aanmerkelijk deel staakt of vervreemdt of zonder toestemming van de verhuur-der, gezien de grootte van de partner(s) zijn zelfstandigheid prijsgeeft, dan wel voor zover het de bedoelde trucks betreft.

heeft verhuurder het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, de huurovereenkomst te ontbinden en de trucks terug te nemen. Op dat moment zijn alle verschenen en nog te verschijnen huur-termijnen terstond en ineens geheel opeisbaar, vermeerderd met eventuele andere door huurder verschuldigde bedragen.

 

Een recht van retentie op trucks, op grond van welke aanspraken dan ook tegenover verhuurder, is uitgesloten.

 

Alle kosten door verhuurder te maken en alle bedragen (inclusief belasting) door verhuurder te betalen tot behoud en uitoefening van haar rechten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten bedragen 7,5% van het door de huurder aan verhuurder verschul-digde bedrag.

 

De administratie van verhuurder strekt tot volledig bewijs terzake hetgeen huurder aan verhuurder is verschuldigd behoudens door Huurder te leveren tegenbewijs.

 

Artikel 8 - Informatie

Huurder is verplicht te melden of het gehuurde in aanraking is ge-weest met chemicaliën. Indien sprake is van chemische vervuiling van het gehuurde dient de huurder het geheel voor eigen risico en rekening te reinigen en afvoeren conform de wettelijke bepa-lingen. Indien de huurder ook na de eerste aanmaning in gebreke blijft zal verhuurder het geheel laten uitvoeren voor rekening van de huurder. Over de periode dat de trucks niet in gezet kan wor-den als gevolg van het bovenstaande is de huurder huur verschul-digd.

 

Huurder is verplicht, op eerste verzoek van verhuurder door ver-huurder gevraagde informatie die verhuurder noodzakelijk acht, daaronder mede begrepen financiële informatie die op huurder be-trekking heeft, te verstrekken.

 

Voorts verplicht huurder zich aan verhuurder alle informatie -van welke aard dan ook-, die voor Verhuurder relevant kan zijn, waar-onder de situaties zoals genoemd in artikel 7, te verstrekken on-verwijld nadat de (relevantie van) die informatie hem bekend is geworden.

 

Huurder is verplicht adreswijzigingen of wijzingen in de tenaam-stelling minstens 10 dagen van te voren aan verhuurder te mel-den.

 

Artikel 9 - Retourcondities

Verhuurder levert, in geval van een diesel of LPG heftruck, de truck aan met een volle tank cq. LPG tank. Huurder dient bij het retourneren van de truck zorg te dragen voor een volle tank cq. volle LPG tank. Mocht dit niet het geval zijn dan zal Still Intern Transport B.V. de betreffende brandstofkosten bij huurder in reke-ning brengen.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan de trucks waaronder begrepen schade door vermissing, verduiste-ring, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of ontstaan.

Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde.

 

Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade geleden door huurder, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van verhuurder toerekenbare gebreken aan de trucks, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen verhuurder verzekerd is, danwel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

 

 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Huurder dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
 • Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk tussen huurder en verhuurder is overeengekomen.
 • De door verhuurder te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door huurder te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de geleden schade.

Artikel 11 - Derdenbeding

 • a. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van de trucks bij een derde kan (komen te) berusten of dat de trucks kunnen zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de be-taling van al hetgeen deze derde van verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
 • b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurover-eenkomst zal huurder de trucks op eerste verzoek aan de der-de afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentie-recht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de trucks zal vorderen op grond van niet nakoming van de ver-plichtingen van verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 • c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het ge-bruik van de trucks door huurder zou willen continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder ge-lijkluidende condities.
 • d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 • e. Dit derdenbeding kan noch door huurder, noch door verhuur-der worden herroepen.

Artikel 12 - Overdragen rechten en plichten

Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het eigendom van het gehuurde, over te dragen aan een derde. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord. Alle rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn na overdracht zonder uitzondering van toepassing op de nieuwe partij.

 

Artikel 13 - Geschillen

Op de volledige rechtsverhouding is Nederlandse recht van toepassing.

 

Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een derde bemiddelen. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich daartegen verzetten. Verhuurder is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

 • Algemene huurvoorwaarden STILL intern transport BV (pdf) PDF, 4 MB Download