Algemene voorwaarden voor de levering van gebruikte trucks

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van gebruikte STILL trucks. Zij zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en contracten met betrekking tot de verkoop, levering, levering, dienstverlening, arbeid en materiaal, met inbegrip van adviezen en alle andere met STILL overeengekomen diensten. Zij zijn exclusief van toepassing. De aankoopvoorwaarden van de klant, wijzigingen of afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden of bijkomende overeenkomsten zijn onderworpen aan een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door STILL om geldig te zijn in verband met enige contract.

1.2. In geval van een lopende zakenrelatie zijn deze voorwaarden van toepassing op alle toekomstige transacties met de klant op het gebied van gebruikte trucks, voor zover er geen andere voorwaarden uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voorts zijn deze algemene voorwaarden voor gebruikte trucks van toepassing op alle overeenkomsten, bijvoorbeeld voor onderhoud en reparatie, die worden gesloten op basis van een reeds gesloten contract.

2. Offerte en afsluiting van het contract

2.1. Standaard offertes

2.1.1. Offertes en kostenramingen van STILL zijn niet bindend.

2.1.2. De schriftelijke orderbevestiging van STILL is bindend voor beide partijen met betrekking tot de inhoud en omvang van de order.

2.1.3. Indien STILL een termijn voor aanvaarding heeft opgegeven, zal een contract enkel binnen de opgegeven termijn worden afgesloten. Indien het aanbod niet binnen de opgegeven termijn van acceptatie door de klant wordt aanvaard of indien de aanvaarding van de klant afwijkt van het aanbod, komt een overeenkomst slechts tot stand op basis van een schriftelijke bevestiging van die afwijking. De termijn begint op de dag van ontvangst van het aanbod (offerte) door de klant.

2.1.4. Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop.

2.2. Online aanbiedingen / offertes

2.2.1. Ook online aanbiedingen van STILL zijn niet bindend. Het contract wordt enkel gesloten op basis van een schriftelijke orderbevestiging door STILL.

2.2.2. In geval van een bestelling is de klant verplicht om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. Voor zover klantgegevens, met name naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, veranderen, is de klant verplicht STILL onmiddellijk per e-mail of per gewone post op de hoogte te brengen van deze wijzigingen. De klant draagt het risico van een niet terug te vinden, foutieve verzending van een orderbevestiging of order.

2.2.3. Indien de klant STILL niet op de hoogte brengt of onjuiste gegevens verstrekt, behoudt STILL zich het recht voor om het contract op te zeggen, voor zover er een contract is afgesloten. Deze herroeping kan rechtsgeldig kenbaar worden gemaakt door een e-mail naar de klant te sturen.

3. Leveringen en diensten

3.1. Alle documentatie bij de offerte, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichten en afmetingen, snelheden, brandstofverbruik en bedrijfskosten, zijn benaderingen van waarden zoals gebruikelijk in de industrie en vormen geen kwaliteitsgarantie. Eventuele beschrijvingen van de gebruikte trucks, beloften of andere verklaringen die voor of tijdens de sluiting van het contract worden gedaan, kunnen niet worden uitgelegd als enige vorm van garantie. STILL heeft te allen tijde het recht om de betreffende documentatie of informatie en de trucks als zodanig te verbeteren of te bewerken, bijv. met betrekking tot de kleur of textuur van de verflaag, mits deze wijzigingen verbeteringen zijn of redelijkerwijs aanvaardbaar zijn voor de klant.

3.2. Bindend voor de staat van de te leveren objecten is de beschrijving in de orderbevestiging van STILL. Deze is niet gegarandeerd. Afwijkingen van de overeengekomen toestand vereisen een schriftelijke bevestiging voor zover zij niet zijn toegestaan in de zin van artikel 3.1. De klant is verplicht om afwijkingen in de gebruikswijze of de omgeving (met name de omgevingsfactoren en lokale omstandigheden) schriftelijk te melden, met name in relatie tot de standaard omstandigheden die in de verkoopdocumentatie vermeld staan. Blijft een dergelijke kennisgeving achterwege, dan zijn de bovengenoemde standaardvoorwaarden van STILL van kracht.

3.4. STILL behoudt zich het auteursrecht en/of andere commerciële eigendomsrechten over alle documentatie voor. Kostenramingen, tekeningen en soortgelijke documentatie mogen niet voor enig ander doel worden gebruikt, in het bijzonder niet worden gekopieerd of toegankelijk worden gemaakt voor derden zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging door STILL. Op verzoek dient de documentatie onmiddellijk naar STILL te worden teruggezonden. Het eigendom van de documentatie die samen met de truck aan de klant wordt geleverd als begeleidende documentatie, wordt na volledige betaling aan de klant overgedragen. De rechten over alle andere documentatie berusten bij STILL.

4. Prijzen, betalingsvoorwaarden en omzetbelasting

4.1. Prijzen

Voor zover niets anders is overeengekomen, zijn de prijzen voor gebruikte trucks af magazijnlocatie STILL exclusief de op de dag van de factuur geldende wettelijke BTW, inclusief laden voor transport in de opslaglocatie en exclusief transport, verpakking en eventuele andere bijkomende kosten, die afzonderlijk aan de klant in rekening worden gebracht. Verpakkingsmateriaal kan alleen worden geretourneerd op basis van een specifieke overeenkomst.

4.2. Betaling

4.2.1. Zolang niets anders is overeengekomen, is betaling van het bedrag zonder inhouding of korting meteen na ontvangst van de factuur verschuldigd. STILL behoudt zich het recht voor om de gebruikte trucks stap voor stap over te dragen tegen betaling door de klant.

4.2.2. Bovendien heeft STILL het recht om, in de redelijke veronderstelling dat de betaling door de klant niet tijdig of niet volledig zal plaatsvinden, de uitvoering van de overeenkomst te weigeren op grond van onzekerheid, totdat er een passende compensatie geregeld is of een zekerheid is gesteld. Indien de klant niet binnen een schriftelijke aanmaningstermijn een zekerheid heeft gesteld of een schadevergoeding heeft betaald, heeft STILL het recht om zich terug te trekken uit het contract. STILL heeft ook het recht om zich na een redelijke schriftelijke kennisgevingstermijn terug te trekken uit het contract, indien de klant niet tijdig een overeengekomen aanbetaling verricht en daadwerkelijk en definitief weigert de bestelde materialen in ontvangst te nemen. In geval van een herroeping heeft STILL het recht om een schadevergoeding inclusief winstderving te vorderen ter hoogte van minstens 20% van de aankoopprijs, zolang de schade aantoonbaar lager is.

4.2.3. Dit sluit een inhoudingsrecht voor de klant uit op basis van betwiste of niet voor beroep vatbare tegenvorderingen en hetzelfde geldt voor verrekeningen.

4.2.4. Betalingsopdrachten, cheques en wissels worden alleen geaccepteerd op basis van een speciale overeenkomst. Wissels moeten met korting kunnen worden omgeruild. Toepasselijke incasso- of kortingskosten zijn voor rekening van de klant.

4.3. Achterstallige betalingen

4.3.1 Over betalingen die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn verricht, is de wettelijke rente verschuldigd tot het moment van ontstaan van het verzuim en daarna is de wettelijke achterstalligheidsrente verschuldigd zonder dat een herinnering vereist is. In geval van achterstallige betalingen is STILL gerechtigd om voor elke herinnering een vergoeding van tien euro in rekening te brengen. Het recht om bijkomende schade als gevolg van de vertraging te vorderen, blijft voorbehouden.

4.4. Omzetbelasting

De omzetbelasting is van toepassing overeenkomstig de desbetreffende wetgeving. In het geval van grensoverschrijdende leveringen zal STILL gebruik maken van vrijstellingsregelingen voor de BTW/omzetbelasting. Voor grensoverschrijdende leveringen binnen de Europese Unie verbindt de klant zich ertoe STILL onverwijld in kennis te stellen van zijn identificatienummer voor de omzetbelasting. De klant draagt zo nodig bij tot het verkrijgen van alle vereiste documenten die nodig zijn om in aanmerking te komen voor nationale of buitenlandse vrijstellingen van omzetbelasting. De door STILL verschuldigde Duitse of buitenlandse omzetbelasting wordt gefactureerd en is voor rekening van de klant. Indien de omzetbelasting van toepassing wordt als gevolg van betalingen die vóór de levering zijn verricht, wordt de desbetreffende omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. De omzetbelasting is verschuldigd en betaalbaar samen met de nettoprijs.

5. Levertijd en levertijd

5.1. De leveringstermijn begint op het moment van verzending van de orderbevestiging, echter niet vóór de ontvangst van de documentatie en verduidelijking van alle door de klant te verstrekken technische en commerciële details en niet vóór de ontvangst van de overeengekomen aanbetaling, indien van toepassing.

5.2. De leveringstermijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de gebruikte truck vóór het verstrijken van de leveringstermijn ter beschikking wordt gesteld in het magazijn van STILL of indien de gereedheid voor verzending is aangekondigd. Het in acht nemen van de leveringstermijn is afhankelijk van de nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst en de verplichting tot medewerking namens de klant.

5.3. De leveringstermijn wordt redelijkerwijze verlengd in geval van arbeidsconflicten, in het bijzonder bij uitval of lock-out, alsmede bij onverwachte gebeurtenissen (bijv. onderbreking van de bedrijfsvoering, maatregelen van de overheid, vertraging in de levering van cruciale grondstoffen, inbeslagname, problemen bij de energievoorziening, oorlog, onrust, embargo, vordering en natuurrampen) die de voltooiing of levering van de gebruikte truck redelijkerwijs en wezenlijk beïnvloeden. Dit geldt ook als deze omstandigheden van invloed zijn op een leverancier. STILL is evenmin aansprakelijk voor dergelijke omstandigheden indien deze zich voordoen tijdens een lopende vertraging. In belangrijke gevallen zal STILL de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het optreden en de beëindiging van dergelijke omstandigheden.

De uitvoering van het contract is onderworpen aan de voorwaarde dat de levering mogelijk is zonder inbreuk te maken op nationale of internationale regels, in het bijzonder op de exportvoorschriften en op embargo's of andere sancties. De partijen verbinden zich ertoe alle documentatie en informatie te verstrekken die nodig is voor uitvoer/verplaatsing/invoer. Vertragingen als gevolg van uitvoerinspecties of vergunningen schorten de leveringstermijnen en -tijden op. Indien de vereiste vergunningen niet worden afgegeven, wordt het contract geacht niet te zijn gesloten met betrekking tot de betrokken onderdelen, vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten voor zover deze betrekking hebben op bovengenoemde overschrijding van de termijnen.

5.4. Indien de verzending op verzoek van de klant wordt vertraagd, worden de kosten die voortvloeien uit de opslag voor elke begonnen week, echter minstens 0,5% van de gefactureerde waarde van de klant geëist met ingang van één week na de kennisgeving over de gereedheid voor verzending. Het recht om hogere opslagkosten te vorderen blijft onaangetast. De klant heeft het recht om lagere kosten voor de opslag van de gebruikte trucks aan te tonen. STILL heeft echter het recht om de gebruikte trucks na een redelijke, schriftelijke kennisgevingstermijn op een andere manier te gebruiken.

6. Plaats van nakoming en risico-overdracht

6.1. Plaats van uitvoering voor de door beide partijen geleverde prestaties is de respectievelijke STILL-opslagplaats van de gebruikte truck, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders is overeengekomen.

6.2. De levering gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Inco-voorwaarden "free carrier" (FCA) op de overeengekomen STILL opslaglocatie [Incoterms 2010].

6.3. Indien de levering wordt vertraagd om redenen die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen, gaat het risico over op de klant op de dag van de aankondiging van de gereedheid voor verzending. Het risico gaat ook over op de klant door het versturen van de mededeling dat de goederen gereed zijn voor verzending in geval van deelleveringen en indien STILL bijkomende diensten heeft aanvaard (bv. verzending, levering, vervoer, installatie, montage of opleiding). De verzending wordt uitgevoerd voor rekening van de klant. De klant draagt ook het risico indien de aanvaarding van de gebruikte truck vertraging oploopt.

6.4. Geleverde gebruikte trucks moeten door de klant worden geaccepteerd, ongeacht de rechten in paragraaf 8, ook in geval van defecte gebruikte trucks, voor zover deze gebreken niet substantieel zijn.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. STILL blijft eigenaar van alle gebruikte trucks tot de volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant, inclusief vorderingen uit bijkomende bijkomende diensten (bv. montage). Indien betaling per wisselcheque/factuur wordt overeengekomen, omvat het retentierecht ook de inning van de wissel die door STILL namens de klant wordt aanvaard en vervalt niet bij creditering van de ontvangen cheque door STILL. Het eigendomsvoorbehoud blijft onaangetast indien de vordering wordt opgenomen in een rekening-courant en het saldo wordt opgemaakt en aanvaard.

7.2. De klant verbindt zich ertoe de nodige zorg te dragen voor de gebruikte trucks en de nodige reparatie-, onderhouds- en inspectiewerkzaamheden voor eigen rekening uit te voeren, zolang de eigendomsrechten niet op de klant zijn overgegaan. STILL heeft het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde trucks te verzekeren tegen diefstal, breuk, water, brand en andere schade, voor zover de klant geen verzekering heeft afgesloten en het bewijs daarvan levert.

7.3. De klant heeft niet het recht om de trucks te verpanden of als zekerheid te gebruiken.

7.4. De klant verbindt zich ertoe STILL onmiddellijk op de hoogte te brengen van verpandingen of inbeslagnames door derden. De kosten om dergelijke maatregelen ongedaan te maken, zijn voor rekening van de klant.

7.5. De klant heeft het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde trucks in het kader van een ordelijke bedrijfsvoering door te verkopen of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen. De klant draagt nu al aan STILL de rechten over alle vorderingen op zijn klanten over, die voortvloeien uit de wederverkoop of verhuur tot de waarde van de eerste verkoop plus 20%, onafhankelijk van het feit of de gebruikte trucks voor of na verwerking worden doorgestuurd zonder dat een specifieke overdracht nodig is. De klant blijft gerechtigd de vordering te innen, ook na overdracht. Het recht van STILL om de vordering onder eigen naam te innen blijft onaangetast, maar STILL zal van dit recht alleen gebruik maken als de klant de betaling aan STILL vertraagt, of als er een insolventieprocedure tegen de klant wordt geopend. Vanaf het moment van achterstallige betaling heeft STILL het recht om de betaling te eisen van de bedragen waar STILL recht op heeft, op een door STILL aangewezen derdenrekening. STILL heeft ook het recht om debiteuren van de klant te vragen om betalingen aan STILL te doen en de klant dient dergelijke debiteuren aan STILL bekend te maken en de overdracht mee te delen.

7.6. Indien de vordering uit de wederverkoop niet in de hierboven beschreven mate kan worden overgedragen, omdat de vordering onderworpen is aan een rekening-courant-overeenkomst tussen de klant en de betreffende klant van de klant, wordt het saldo van deze rekening na saldering geacht te zijn overgedragen, voor zover de vordering uit de wederverkoop overeenkomstig de hiervoor genoemde bepalingen moet worden overgedragen. De zekerheid blijft van kracht tot de volledige betaling van de vorderingen van de klant op derden.

7.7. Indien de klant de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verwerkt, verbindt, mengt of vermengt met andere goederen die niet aan STILL toebehoren, heeft STILL recht op eigendom van de nieuw gevormde goederen in verhouding tot de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot de andere verwerkte goederen. Voor het overige gelden voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen de bepalingen voor de nieuw ontstane goederen. Deze worden geacht onder het eigendomsvoorbehoud te vallen zoals de oorspronkelijke goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen.

7.8. Indien de klant de contractuele bepalingen schendt, in het bijzonder met betrekking tot achterstallige betaling, is STILL verplicht om de goederen na schriftelijke aanmaning terug te nemen en is de klant verplicht om de goederen waarvan het leveringscontract onaangetast blijft, terug te geven. In dat geval wordt de leveringstermijn opgeschort. STILL behoudt zich het recht voor om de goederen aan de klant te leveren nadat de belemmering opgeheven is of de zekerheid is gesteld, terwijl de overeengekomen leveringstermijn wordt geacht te worden voortgezet.

7.9. STILL verbindt zich ertoe de aan STILL overgedragen zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de waarde van de zekerheden de waarde van de gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.

7.10. In het geval dat de wettelijke wetgeving van de locatie van de gebruikte trucks de hierboven vermelde zekerhedenovereenkomst echter niet toestaat, is STILL gerechtigd om elk mogelijk voordeel te halen uit dergelijke rechten die over de gebruikte trucks zijn voorbehouden.

7.11. De klant verbindt zich ertoe bij te dragen aan elke maatregel die STILL neemt om zijn eigendomsrecht of enig ander recht op de gebruikte trucks te beschermen.

8. Rechten in geval van gebreken

8.1. Toepassingsgebied

8.1.1. Het recht om een klacht in te dienen wegens gebreken of defecten is uitsluitend van kracht indien STILL hiermee uitdrukkelijk in de orderbevestiging heeft ingestemd.

8.1.2. De gebruikte trucks zijn ingedeeld in de categorieën Goud, Zilver en Brons en garanderen de positie van de klant met betrekking tot claims vanwege gebreken, onder uitsluiting van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. De aansprakelijkheid voor defecten aan trucks in de categorie Goud vervalt na 6 maanden of 600 bedrijfsuren, afhankelijk van wat het eerst bereikt is (incl. accu's en lader voor elektrisch aangedreven trucks); voor trucks in de categorie Zilver na 3 maanden of 300 bedrijfsuren (incl. accu's en lader voor elektrisch aangedreven trucks) en onmiddellijk voor bronzen trucks. Voor een beschrijving van de gebruikte truckcategorieën kunt u terecht op de STILL website www.still.de/Gebrauchte.

8.1.3. STILL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dealeractiviteiten.

8.1.4. Indien de truck bij risico-overdracht niet in de overeengekomen staat verkeert, kan de klant, naar keuze van STILL, gratis vervangende levering of kosteloos herstel eisen van onbruikbare onderdelen of onderdelen die zodanig beschadigd zijn dat de bruikbaarheid verminderd is. De klant moet STILL voldoende tijd en gelegenheid geven om naar eigen goeddunken de nodige herstellingen of vervangende leveringen uit te voeren. Anders zal STILL vrijgesteld zijn van de aansprakelijkheid voor gebreken. Bij het verhelpen van gebreken aanvaardt STILL alle vereiste en redelijke kosten, in het bijzonder voor transport, voorrijkosten, arbeid en materiaal. Dit geldt niet voor extra kosten die ontstaan doordat de geleverde goederen zijn verplaatst naar een andere locatie dan de contractuele plaats van levering. Vervangen onderdelen worden eigendom van STILL.

8.2. Verplichtig tot inspectie

Het claimen van gebreken voor de truckcategorieën Goud en Zilver is voor de klant onderworpen aan de voorwaarde dat de klant heeft voldaan aan zijn inspectie- en afkeuringsplicht overeenkomstig § 377 HGB [Duitse Wetboek van Koophandel]. STILL wordt door de klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld van de vastgestelde gebreken.

8.3. Bijkomende verplichtingen en (patent)rechten van derden

Indien bij de aansprakelijkheid van STILL de gebruikte truck niet volgens de contractuele bepalingen door de klant kan worden ingezet, zijn de artikelen 8 en 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere aanspraken van de klant. Bij problemen met eigendomsrechten, in het bijzonder in gevallen waarin de levering van invloed is op het octrooirecht van derden, zal STILL zich inspannen om deze problemen binnen een redelijke termijn te verhelpen. Indien dit niet mogelijk blijkt, is artikel 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing. Elke andere vordering namens de klant is uitgesloten, in het bijzonder de vergoeding van schade van welke aard dan ook, met inbegrip van schade die geen schade aan de gebruikte truck zelf is.

9. Recht van afkeuring, vermindering of enige andere aansprakelijkheid van de klant 9.1. De klant heeft het recht van afkeuring, vermindering of enige andere aansprakelijkheid. Verminderde prestaties

De klant heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract indien de volledige levering voor STILL onmogelijk wordt vóór de overdracht van het risico. In gevallen waarin het slechts tijdelijk onmogelijk is voor STILL om te leveren, heeft de klant slechts het recht om zich terug te trekken uit het contract, indien STILL niet levert binnen een redelijke termijn nadat de reden voor de belemmering opgeheven is.

9.2. Mislukte rectificatie

Bovendien heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract indien STILL nalaat om een in aanmerking komend defect aan een truck die als Goud of Zilver is geclassificeerd, binnen een redelijke termijn, die de klant schriftelijk aan STILL heeft meegedeeld, te verhelpen. De termijn voor rectificatie is de tijd die nodig is om de omvang van de mogelijke bestel- en leveringstermijnen te bepalen voor de reserveonderdelen die nodig zijn om de rectificatie uit te voeren of, in het geval van een definitief mislukte rectificatie, na minimaal twee pogingen. Naar eigen goeddunken kan de klant ervoor kiezen om de aankoopprijs te verlagen en zich in de bovengenoemde gevallen niet terug te trekken uit het contract.

9.3. Vermindering

In een geval waarin na herstel nog steeds sprake is van aanzienlijke gebreken, wat weerlegbaar is als de gebruikte trucks geschikt zijn voor het beoogde doel, is een terugtredingsrecht van de klant uitgesloten. In dit geval is de klant heeft de klant recht op een prijsverlaging. Voor de vaststelling van de waardevermindering is § 441, § 3 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] van toepassing, voor zover voor de waardevermindering relevant is voor het nuttige belang van de klant.

9.4. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle andere aansprakelijkheidsclaims van de klant, alsmede vergoeding van schade van welke aard dan ook, met inbegrip van schade die niet aan de gebruikte truck zelf is toegebracht - om welke wettelijke reden dan ook - zijn uitgesloten (bijv. truckuitval of productieonderbrekingen, gederfde winst en andere gevolgschade). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid van STILL of in geval van opzettelijke inbreuken op wezenlijke contractuele verplichtingen. In geval van verwijtbare inbreuken op wezenlijke contractuele verplichtingen is STILL aansprakelijk voor schade die typisch is voor het contract en voor redelijkerwijs voorzienbare bedragen - gevallen van opzet en grove nalatigheid onverlet latend. Deze uitsluiting geldt niet voor gevallen overeenkomstig §§ 1 en 4 van de productaansprakelijkheidswet met betrekking tot de gebruikte truck, voor schade aan personen of voorwerpen die particulier worden gebruikt. De uitsluiting geldt ook voor een gegarandeerde eigenschap in gevallen waarin die garantie specifiek tot doel heeft de klant te beschermen tegen schade die niet op de truck zelf wordt veroorzaakt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook niet in gevallen waarin STILL op verwijtbare wijze niet heeft voldaan aan een verplichting met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van personen.

10. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht en gedeeltelijke ongeldigheid

10.1. Alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, met inbegrip van procedures met betrekking tot wissels of cheques, decreten, arresten of voorlopige voorzieningen, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechtbanken van Hamburg. Dit geldt niet in gevallen waarin een exclusieve jurisdictie is overeengekomen. STILL heeft ook het recht om te kiezen voor een rechtbank die bevoegd is voor de klant.

10.2. Het Duitse recht, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), is van toepassing.

10.3. Indien afzonderlijke bepalingen van een contract betreffende levering en/of diensten niet van toepassing blijken te zijn en deze voorwaarden er deel van uitmaken, blijven de overige bepalingen van het betreffende contract onaangetast.